OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.

Tísňová čísla

112 – všechny druhy pomoci
158 – Policie ČR
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba

Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu a na prostranstvích souvisejících s činností festivalu.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením návštěvního řádu nenese organizátor akce odpovědnost.


ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Areál / bezpečnost

Vstupem do areálu souhlasíte s uveřejněním fotografií pořízených pro potřeby pořadatele na webu www.festivalnajizere.cz a na facebooku Festivalu na Jizeře.

Organizátoři si vymezují právo na vyloučení návštěvníka v případě porušení návštěvního řádu, a to bez náhrady vstupného.

Odpadky odkládejte výhradně do odpadových nádob. Neuposlechnutí je hrubým porušením řádu.

Nerušte ostatní v průběhu produkce.

Objemnější předměty nenoste do hlediště.

Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde, než v určených WC.

Vstupujte do areálu jen v místech k tomu určených. V prostorách areálu je zakázáno vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu

Vstup do areálu je zakázán osobám jednajících pod vlivem alkoholu.

Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

V případě nepříznivého počasí nevzniká nárok na vrácení již uhrazeného vstupného.

V případě ztráty nebo nálezu se obracejte na pořadatelskou službu. Doporučujeme návštěvníkům nevozit s sebou na festival mimořádně cenné věci.

Do areálu je přísně zakázáno vnášet:

  • Jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví),
  • Hořlaviny, pyrotechnické předměty, otevřený oheň
  • Předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (jakékoli psychotropní látky, drogy, zbraně), výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky
  • Laserová ukazovátka

V areálu je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, a to i pro vlastní potřebu.

Do areálu je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

Na území celého areálu je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou užití ohně ze strany organizátorů na místě k tomu určeném.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu v případě vyčerpání kapacity areálu. To se netýká návštěvníků s platnou vstupenkou.

Identifikace

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení či zaplacení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu.

Identifikačním náramkem se musí návštěvník festivalu prokázat při každém vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v areálu. V případě, že se návštěvník nebude moci prokázat identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do areálu, případně bude z areálu vyveden.

Náramek slouží zároveň jako vrácenka. Náramek je nepřenosný, jakoukoliv manipulací či poškozením se vystavujete riziku zamezení vstupu do areálu.

Parkování

Parkování v okolí areálu a přilehlých komunikacích je povoleno pouze na vyhrazených místech. Doprava je v těchto místech omezena, sledujte prosím místní značení a řiďte se pokyny pořadatelské služby. V případě parkování mimo vyhrazená místa může být Vaše auto odtaženo. Výjimku mají pouze účinkující a zásobování, všichni s označením.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program, obsazení festivalu či představení a místo konání.